• کارخانه : 33705550-013   |  
  •   |   دفتـر :33705551-013

اهداف بازرگانی و تولیدی طناب خزر گیل

اهداف بازرگانی و تولیدی طناب خزر گیل

چشم انداز ، رسالت ، انگیزه و تعهد 

چشم انداز :  توانمند سازی شرکت جهت دستیابی به بهترین جایگاه در سطح کشور

رسالت : تولید مرغوبترین محصول و انجام کلیه تعهدات  و خدمات برای مشتریان

انگیزه و تعهد : ما متعهد به ارائه بهترین خدمات جهت جلب رضایت کامل مشتریان و همکاران بود و در راه خود ثابت قدم خواهیم ماند ...